Oficiálny partner

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov

 V súlade s ustanovením Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba:

 Oboznámený/á s nasledujúcimi infonnáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím podpisom potvrdzuje.

Prevádzkovateľ: Palenčár Jozef

 Účel spracúvania osobných údajov: Objednávka

Zoznam osobných údajov: Meno, Priezvisko, Tel. číslo, E-mail, Adresa, Číslo OP.

 Doba poskytnutia súhlasu: bez obmedzenia

Forma zverejnenia: Objednávka - Záruka a pozáručný servis

 Dotknutá   osoba   týmto   čestne   prehlasuje,   že   dáva   prevádzkovateľovi   svoj   výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

V Sabinove, dňa :

 Podpis dotknutej osoby: